Projekti u fazi ocjenjivanja

15. 5. 2017.

USPOSTAVA PODUZETNIČKOG INKUBATORA U VALPOVU KROZ PROJEKT „BIT NET“ – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini

Nositelj projekta: Grad Valpovo
Partneri: Valpovački poduzetnički centar, Poduzetnički inkubator OSVIT, Miholjački poduzetnički centar

Datum prijave projekta: 31.12.2016. godine
Očekivana objava rezultata natječaja: svibanj 2017. godine

Unutar projekta „BIT NET“ izgradit će se i opremiti poduzetnički inkubator u Valpovu s edukacijsko-proizvodnim pogonima za pčelarstvo, voće i povrće te tehnologije (opremljen s CNC strojem i 3d printerom). Provedbom projekata pridonijet će se razvoju i poboljšanju kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava na području Valpovštine i Miholjštine, ali i cijele Osječko-baranjske županije jer se njime stvaraju uvjeti za veću konkurentnost malih poduzetnika, olakšava ekonomsko iskorištavanje novih ideja i potiče stvaranja novih poduzeća. Povezivanjem poduzetničkih inkubatora u Miholjcu i Valpovu osigurat će se sinergijski efekti jer će se unaprijediti dostupne poslovne pomoćne usluge, proširiti postojeća i osigurati nova infrastruktura za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja MSP–ova. Također, omogućiti će im se lakši pristup informacijama, znanjima i uslugama.

„PARKOVNI BISERI SLAVONIJE – revitalizacija parkova u Našicama i Valpovu“

Nositelj projekta: Grad Našice
Partneri: Grad Valpovo i J.U. Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

Projekt prijavljen: 28. travnja 2017. godine

Projektom će se doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na regionalnoj razini kroz revitalizaciju parkova u Našicama i Valpovu. Naglasak projekta je na jačanju svijesti lokalnog stanovništva i ključnih donositelja odluka o važnosti zaštite i održivog korištenja parkova. Unaprjeđenjem zaštićene prirodne baštine osigurat će se veća uključenost lokalne zajednice jačajući održivi razvoj područja.

Kroz projekt će se obnoviti postojeća i izgraditi nova infrastruktura poput uređenja šetnica sa javnom rasvjetom, rekonstruirati parkirališta i pristupi parkovnim površinama, izgraditi suvremeni centri za posjetitelje te izgraditi i postaviti posjetiteljski odnosno novi turistički sadržaji sadržaji u parkovima, obnoviti dendroflora, povećati dostupnost parkova, razviti prilagođene edukacijsko-interpretacijske sadržaje te promovirati parkove kroz promotivno-informativnu kampanju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.130.786,96 kn, dok će Grad Valpovo u prirodnu baštinu uložiti oko 9.237.289,04 kn.

„Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrade društvenog doma u Nardu“

Nositelj projekta: Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub“ Valpovo

Projekt prijavljen: 18.04.2017.

Cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju sela Nard pružanjem kvalitetnijih uvjeta lokalnom stanovništvu za društveno-socio-ekonomski razvoj kroz rekonstrukciju, dogradnju i opremanje društvenog doma u Nardu. Projektom se planiraju poboljšati uvjeti za kvalitetniji društveni život te očuvanje kulturno-povijesne baštine u Nardu, povećati mogućnosti za održivi socio-ekonomski razvoj Narda, te unaprijediti uvjete za jačanje socijalne uključenosti svih stanovnika naselja Nard. Projekt je prijavljen na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020., Mjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Ukupna vrijednost projekta je 3.723.966,97 kn.

„Preuređenje (Rekonstrukcija unutarnjih dijelova zgrade) i opremanje podrumskih prostorija Društvenog doma „Stara škola“ u Petrijevcima te izgradnja parkirališta za korisnike Doma s rasvjetom i kolnim prilazom na D34“

Nositelj projekta: Općina Petrijevci

Projekt prijavljen: 21.04.2017.

Projektom će se doprinijeti povećanju kvalitete života stanovnika naselja Petrijevci pružanjem kvalitetnijih uvjeta za održivi razvoj, sa socio-ekonomskog i društvenog aspekta, kroz preuređenje podrumskih prostorija (Rekonstrukcija unutarnjih dijelova zgrade) i opremanje Društvenog doma „Stara škola“ te izgradnju parkirališta za korisnike Doma s rasvjetom.

Projekt je prijavljen na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020., Mjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.089.340,73 kn.

„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Harkanovcima“

Nositelj projekta: Grad Valpovo
Projekt prijavljen: 22.12.2016.

Projektom će se doprinijeti povećanju kvalitete života stanovnika naselja Harkanovci kroz rekonstrukciju nerazvrstane ceste koja vodi do mjesnog groblja.
Ostvariti će se bolja prometna povezanost unutar naselja Harkanovci te olakšan pristup mještanima mjesnom groblju i poljoprivrednim parcelama. Naime, navedena cesta vodi do mjesnog groblja, te se učestalo koristi i zbog toga je potrebno ulaganje u obnovu ceste i postizanje potrebne razine prometne sigurnosti za lokalno stanovništvo.
Projekt je prijavljen na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020., Mjera 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.096.726,56 kn.

„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 2-016 (poljskog puta) na području Općine Petrijevci“

Nositelj projekta: Općina Petrijevci

Projekt prijavljen: 22.12.2016.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati doprinijeti će povećanju kvalitete života stanovnika naselja Petrijevci kroz rekonstrukciju nerazvrstane ceste koja vodi do vodocrpilišta Jarčevac, vikend naselja, voćnjaka i ostalih poljoprivrednih parcela.
Projekt pridonosi boljoj prometnoj povezanosti unutar naselja Petrijevci te olakšan pristup mještana poljoprivrednim parcelama, voćnjacima, vikendicama itd. Trenutno je cesta u vrlo lošem stanju, što je posebno velik problem kad su vremenski uvjeti loši, posebice kada je kiša i snijeg.
Projekt je prijavljen na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020., Mjera 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.281.453,85 kn.

Projekt: „mas-M: Umjetnost i kultura za mlade u Valpovštini“

Nositelj projekta: Grad Valpovo
Partneri: Općina Petrijevci, Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub“ Valpovo, Udruga mladih Revolucija
Fond: Europski socijalni fond – Umjetnost i kultura za mlade

Projekt prijavljen: 21. travnja 2017.

Projektom se želi osigurati mladima iz ruralnog područja pristup kulturnim i zabavnim sadržajima. Potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u zajednici, na ulaganje u konkretna znanja i vještine. Poboljšati socijalnu uključenost svih mladih te ojačati njihove kompetencije. U procesu učenja povezivanjem teoretskog znanja sa praktičnim dobivamo radno sposobno stanovništvo koje može konkurirati na tržištu rada i zadovoljiti potrebe tržišta. Aktivnosti projekta koncipirane su tako da mladi sudionici aktivnim participiranjem u programu radionica stječu znanja i vještine iz različitih područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, radom u grupama razvijaju socijalne i komunikativne vještine, jačaju toleranciju, uvažavaju tuđe mišljenje i potrebe, usvajaju i primjenjuju procese kako stečena znanja i vještine danas sutra iskoristiti u svrhu jačanja kompetencija u vidu obrazovanja ili lakšeg zapošljavanja. Dugoročni ciljevi projekta su osnivanje amaterskog kazališta te poticanje razvoja kreativne ekonomije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 609.919,59 kuna.

OBRAZOVANJE I BRIGA O DJECI

Projekt: „Osnaži me za cjelovit razvoj“

Nositelj projekta: Osnovna škola M.P. Katančića Valpovo
Partneri: OŠ Ladimirevci, OŠ Petrijevci, LRA Valpovo-Petrijevci d.o.o.
Fond: Europski socijalni fond – „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“

Svrha projekta je unaprijeđenjem informacijske pismenosti unaprijediti ključne kompetencije za cjeloživotno učenje učenika osnovnih škola u Valpovu, Ladimirevcima i Petrijevcima kroz unaprjeđenje profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika te implementaciju stečenih znanja i vještina u unaprjeđenje, razvoj i provedbu izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta. Ciljne skupine u projektu su: učenici osnovnih škola i odgojno-obrazovni djelatnici. Kako bi se učenici pripremili za cjeloživotno učenje preduvjet je jačanje profesionalnih kompetencija učitelja, te napuštanje tradicionalnih načina učenja i uvođenje suvremenih metoda učenja i poučavanja. Jačanjem profesionalnih kompetencija učitelja, oni se osnažuju za primjenu suvremenih metoda u nastavi koje u središte postavljaju učenika i njegove potrebe. Profesionalne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika jačat će se kroz studijska putovanja i kroz njihovo sudjelovanje u edukacijama/radionicama iz: a) ugradnje suvremenih metoda učenja i poučavanja u školski kurikulum; b) pripreme i provedbe projekata, te organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana; c) primjene IKT-a u nastavi; i d) metoda definiranja ishoda učenja s naglaskom na informacijsku pismenost.

Vrijednost projekta: 1.495.552,30 kn

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone